CHRZEST ŚW.

 

Chrzest dziecka zgłaszamy do kancelarii parafialnej. W kancelarii otrzymujemy do wypełnienia formularz zgłoszenia dziecka do chrztu.

 

Dokumenty potrzebne do chrztu:

1. akt urodzenia dziecka (odpis skrócony)

2. dokument ślubu kościelnego rodziców (ślubu konkordatowego, ewentualnie: związku cywilnego)

3. dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia)

 - jeśli rodzice chrzestni są z innej parafii: przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych

 - rodzicem chrzestnym może być:

   * osoba, która ukończyła 16 lat i przyjęła sakrament bierzmowania

   * katolik, który przystępuje regularnie do sakramentów św., zwłaszcza: spowiedzi i Komunii świętej

   * osoba wolna od kary kanonicznej

 

Osoba innego wyznania (np. ewangelik) nie może być rodzicem chrzestnym a jedynie świadkiem chrztu.

 

Osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim lub partnerskim nie może być rodzicem chrzestnym.

 

Jeśli chrzest dziecka ma odbyć się w innej parafii niż parafia zamieszkania, to wtedy z parafii zamieszkania potrzebne jest pisemne pozwolenie od swojego proboszcza na chrzest dziecka poza własną parafią.

 

Osoby świeckie mogą udzielić sakramentu chrztu "TYLKO" w sytuacji zagrożenia życia /w niebezpieczeństwie śmierci/. Wypowiedzieć należy imię dziecka i formułę sakramentalną: XXXXX, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego - Amen, jednocześnie polewając trzykrotnie osobę chrzczoną zwykłą, czystą wodą. Fakt udzielenia chrztu w nagłym wypadku należy bezzwłocznie zgłosić swojemu proboszczowi.   

 

 

KOMUNIKAT KSIĘDZA BISKUPA

Kościół w Polsce obchodził w 2016 roku 1050. rocznicę chrztu Polski. Duchowym owocem tego wydarzenia powinna być troska każdego chrześcijanina o pogłębienie rozumienia sakramentu chrztu świętego i większa znajomość jego konsekwencji dla życia. Ważnym zadaniem wszystkich duszpasterzy jest ukazywanie znaczenia sakramentu chrztu, by wierni pogłębiali swoją wiarę w rzeczywiste działanie Jezusa w sakramencie, a nadto znali przepisy dotyczące sprawowania chrztu dzieci i byli przygotowani do udziału w liturgii oraz do wychowania dzieci w wierze. Rodzice, jako pierwsi wychowawcy w wierze swoich dzieci, zobowiązani są do odpowiedniego przygotowania do chrztu oraz wypełnienia zobowiązań przyjętych podczas chrztu dziecka.
Konkretnym zadaniem w realizacji tego celu jest odnowa w naszej diecezji katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka. Nowy program katechezy przedchrzcielnej zatytułowany „Chrzest sakramentem wiary” zakłada jedno indywidualne spotkanie z rodzicami i trzy grupowe spotkania z rodzicami oraz chrzestnymi zgłaszającymi dziecko do chrztu w parafii. Rodzice mogą uczestniczyć w katechezach jeszcze przed narodzeniem dziecka. Po ukończeniu formacji rodzice i chrzestni otrzymają diecezjalne zaświadczenie. Przygotowania do chrztu nie trzeba ponawiać przed chrztem kolejnego dziecka.

+ Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski